Regulamin

Regulamin usługi bezpłatnego przeglądu systemów AV


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady usługi serwisowej pod nazwą "bezpłatny przegląd systemów AV" zwanej dalej „Usługą”.

Organizatorem usługi jest Q-Fidelity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , posługująca się numerem NIP 5242825072, REGON 366805237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668740 dalej „Organizator”.

Organizator prowadzi usługę przeglądu serwisowego, a w szczególności odpowiedzialny jest za:

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie Uczestnika w uzgodnionym terminie,

2. Przeprowadzenie szczegółowego przeglądu urządzeń wchodzącego w skład systemu audio-video (AV).

3. Przeanalizowanie połączeń i funkcjonalności systemu.

4. Zadbanie o pozostawienie czystości w miejscu wykonywania prac.

5. Pozostawienie funkcjonowania systemu zgodnie ze stanem zastanym.

6. Stworzenie i przesłanie raportu opisującego stan zastany systemu AV z propozycjami naprawy, modyfikacji lub rozbudowy.

II.UCZESTNICY

Usługa jest skierowana do klientów, którzy posiadają wyposażenie multimedialne (AV) , np. projektory multimedialne, monitory wielkoformatowe, systemy nagłośnienia, systemy sterowania AV, systemy do głosowania, itp.

Z Usługi może skorzystać każda firma, która:

1. Posiada swoją siedzibę lub oddział, w lokalizacji której znajdują się systemy AV na terenie Warszawy i okolic (do 50 km).

2. Zgłosi w okresie obowiązywania usługi Organizatorowi chęć skorzystania z usługi drogą mailową na adres serwis@q-fidelity.pl chęć skorzystania z usługi.

Z darmowego przeglądu można skorzystać tylko raz.

Klient po przeglądzie otrzyma raport.

Uczestnik zgłaszając chęć skorzystania z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie realizacji usługi oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

III.ZAKRES I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Usługą objęte są tylko i wyłącznie obiekty z pomieszczeniami posiadającymi wyposażenie multimedialne (AV) , np. projektory multimedialne, monitory wielkoformatowe, systemy nagłośnienia, systemy sterowania AV, systemy do glosowania, itp.

Darmowy przegląd obejmuje:

1. Kontrola stanu urządzeń (np. stan lamp, filtrów, nakładek dotykowych, itp.).

2. Sprawdzenie poprawności działania systemu.

3. Sprawdzenie kompatybilności zastosowanych rozwiązań.

4. Sprawdzenie poprawności montażu, zapewnienie wentylacji, itp..

5. Przedstawienie raport o stanie urządzeń, możliwych modyfikacjach i rozbudowie, konieczności naprawy/wymiany poszczególnych elementów systemu.

Darmowy przegląd nie obejmuje:

1. Przeprowadzenia zmian w istniejącym systemie.

2. Czyszczenia sprzętu.

3. Wymiany elementów eksploatacyjnych.

4. Naprawy uszkodzeń.

W przypadku zalecenia dodatkowych innych usług serwisowych Klient zostanie poinformowany o ich kosztach i w przypadku wyrażenia zgody, dokona opłaty za usługę dodatkową zgodnie z ustaleniami.

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania Usługi jest ustalany z Uczestnikiem indywidualnie.

V. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE AKCJI

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji w każdej chwili nie wcześniej jednak niż 31.12.2022 r.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Akcji Organizator umieści informację o tym fakcie na stronie internetowej . Natomiast wszystkie umówione wcześniej przeglądy w ramach Akcji odbędą się zgodnie z kalendarzem zapisów.

VI.POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

3. W przypadku odwołania Usługi wszystkie zgłoszenia zostaną zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika są przetwarzane przez Q-Fidelity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Modlińska 6, 03 – 216 Warszawa.

2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcie pisząc na adres e-mail: serwis@q-fidelity.pl.Dostosowujemy się do Państwa wygody i potrzeb.


Dla Państwa wygody i zoptymalizowania procesu zarządzania procesem zgłoszeń serwisowych udostępniamy dostęp do platformy internetowej, w której w sposób uporządkowany zapisywane są wszelkie zgłoszenia serwisowe oraz status poszczególnych zgłoszeń.

Wszelkie zgłoszenia realizowane są zgodnie z przyjętą i sprawdzoną procedurą jakości. Wszelkie zgłoszenia można zgłosić logując się do naszej platformy Help Desk lub po prostu wysyłając na nasz adres serwisowy zgłoszenie. Maile wysłane na adres serwisowy zapisywane są także do systemu wspierającego usługi serwisowe - każde zgłoszenie serwisowe stanowi ticket, który do którego automatycznie dopisywane są wszelkie atrybuty zapisane w umowie serwisowej (czas zgłoszenia, wymagany czas naprawy w przypadku usterki normalnej lub czas naprawy dla zgłoszenia krytycznego. Monitoring systemu informuje nam automatycznie w przypadku zbliżania się lub upływu czasu przyjętych parametrów.

Powierzając nam obsługę serwisową systemów multimedialnych gwarantujemy pełne wsparcie, natychmiastowe reakcje na wszelkie zgłoszenia i szybkie naprawy.

Podpisując z nami umowę serwisową otrzymujecie Państwo indywidualny login do platformy internetowej, dostępnej z każdego miejsca - wystarczy mieć tylko dostęp do internetu.

Bardzo przyjazna i intuicyjna platforma Help Desk, która znacznie usprawni zarządzanie serwisem i zoptymalizuje dokumentację w formie papierowej - wszelkie informacje przechowywane są w bezpieczny sposób z dostępem tylko i wyłącznie upoważnionych użytkowników.


Zapraszamy do współpracy - sprawdź nas.